Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

9 lutego 2019 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w  Brończynie. Na podstawie STATUTU OSP BROŃCZYN przyjęto m.in. sprawozdanie z działalności za rok 2018,  sprawozdanie finansowe za rok 2018, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz udzielono absolutorium  Zarządowi OSP Brończyn. Po jednogłośnym zatwierdzeniu planu działalności i planu finansowego na 2019 rok, członkowie OSP zgłosili wiele wniosków do realizacji w bieżącym roku kalendarzowym.